Útvonal: Manastir Sv. Mala Bogorodica - Sredno Vodno - Mileniumski Krst - Abedište - Pepov Dab - Damacule - Gaber - Manastir Sv. Nikola Shishevski - Canyon Matka - Crkva Sv. Andreja Táv és szintemelkedés: 21,0 km / 1270 m
 VODNO-MATKA   (MKD)
2018. május 11..